Genel Kabul Şartları

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KABUL ŞARTLARI

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için

Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabul Ve Kayıt Esasları Yönergesinin ilgili maddeleri aşağıda yer almaktadır.

MADDE 5- (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuru genel şartları şunlardır:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1)Yabancı Uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4)

 a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğretimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilecektir.

 

b) Adaylardan;

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’ de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak  GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’ de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmeyecektir.

c)  Bu yönerge hükümlerine tabi olan öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.

 

Başvuru

MADDE 6- (1) Başvurular online olarak yabancı uyruklular için belirlenen akademik takvimde belirtilen tarihler arasında en fazla 5 programa yapılır.

(2) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

   a) Üniversitenin web sayfasından online olarak doldurulan Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Formu,,

   b) Lise diplomasının aslı ya da Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan sureti,

   c) Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerin notlarını gösteren Not Durum Belgesinin (Transkript) tercüme edilmiş ve Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış sureti; varsa YÖS’ü kazandığına dair belge,

   ç) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından

onaylanan fotokopisi.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirilecek adayların belirlenmesi ile ilgili akademik birim tarafından adayın ortaöğretim başarı puanı ve transkripti veya YÖS puanı değerlendirilerek yapılır.

Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak adayın yerleştirildiği anlamına gelmez.

(3) Yurtdışından ve yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki birinci öğretim, ikinci öğretim, programlarına ayrılacak kontenjanlar ile varsa özel koşullar, Üniversite Senatosunca belirlenir. 

(4) Akademik birim, müracaat sayısının kontenjandan fazla olması durumunda yedek aday belirleyebilir.

(5) Akademik birimin birden fazla bölümüne / programına başvuran adayın yerleştirilmesinde tercih sırası dikkate alınır.

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavını düzenleyen hükümlere göre yapılır.

Sonuçların duyurulması

MADDE 8- (1) Yerleştirme sonuçları üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

(2) Üniversite, yerleştirmeye hak kazanan adaylara Öğrenim Vizesi talebinde kullanılmak üzere adayın başvuru formunda belirttiği adresine “kabul mektubu” gönderir.

Kayıt

MADDE 9- (1) Kayıtlar, ilgili akademik birim tarafından yapılır.

(2) Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir.

    a) Adayın kaydının yapılabilmesi için Bartın Üniversitesi tarafından yapılacak olan Türkçe Dil Yeterlilik Sınavında Avrupa Dil Portfolyosunda geçerliliği bulunan C1/C2 düzeyinde başarılı olması ya da devlet üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezlerinden veya Yunus Emre Enstitüsü’nden C1/C2 düzeyinde yeterlilik belgesini almış olması ve üniversiteye aslını ibraz etmesi gerekir. “Başarılı” dil düzeyine sahip olamayanların yerleştikleri programlara kaydı yapıldıktan sonra Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BÜ-DEM) ya da devlet üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezlerinden birinde veya Yunus Emre Enstitüsü’nde C1/C2 seviyesinde eğitim görmek üzere bir yıl (iki dönem) süre ile kayıtları dondurulur. Bir yılın sonunda BÜ-DEM’den ya da bir devlet üniversitesinin Türkçe öğretim merkezinden veya Yunus Emre Enstitüsü’nden C1/C2 sertifikasını ibraz edemeyen öğrencilerin yerleştikleri programlardan kayıtları silinir.

Bartın Üniversitesi Türkçe Dil Yeterlilik Düzeylerinin Avrupa Dil Portfolyosu Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri (ADP) karşılıkları aşağıda belirtilmiştir.

TÜRKÇE DİL YETERLİLİK

ADP TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYİ

AÇIKLAMALAR

A

C1, C2

Türkçesi Yeterli

B

B1, B2

Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir.

C

A1, A2

Türkçesi hiç yok, Türkçesi yetersiz.

 

    b) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,

    c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi aslı,

    ç) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,

   d) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,

   e) (Değişiklik 18/09/2013 tarih ve 2013/17 sayılı Senato Kararı) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (1- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen Suriye vatandaşlarından,

2- Mavi Kart sahiplerinden,

3- T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan,

4- (Değişiklik 23/10/2013 tarih ve 2013/20 sayılı Senato Kararı) T.C. uyruklu olup, ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk Okullarında tamamlayanlardan, Birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program süreleri içerisinde öğrenimlerine devam edenler ve yeni kayıt yaptıranlar öğrenim ücreti ödemeyecektir. Bu öğrencilerin ücretleri, ilgili öğrenciler adına Yurt Dışı Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

       Yukarıda belirtilen öğrencilerinden, birinci öğretim ve açıköğretim programlarında kayıtlı olup program süresinde mezun olamayanlar ilgili programın katkı payını ödemeye devam edecektir. İkinci öğretim programlarında kayıtlı olanlar ile bu programlara yeni kayıt yaptıracaklar ise, ikinci öğretim için belirlenen öğrenim ücreti esaslarına tabidir.)  

   f) Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu,

   g) Öğrenim ikamet izin belgesi (Öğrenci, kayıt yaptırdıktan sonra en geç bir ay içerisinde kayıt yaptırdığı akademik birime teslim edecektir.)

   ğ) 4 adet vesikalık fotoğraf.

(3) Kayıtlar her yıl yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenen akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar bu haklarını kaybederler.

(4) Aday, kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla öğrencilik hakkını kazanır ve bu yönerge

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlere

tabi olur.

    

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA KABUL ŞARTLARI

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri aşağıda yer almaktadır.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Adayların bilim sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve en az üç kişiden oluşan jürilerce yapılır. Bilim sınavının yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılmasına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitülerin yönetim kurullarında karar verilir.

b) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, bilim sınav puanının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %15’i, mülakat notunun %5’i alınır.

c) Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde uzaktan öğretim programları hariç, başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve bilim sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisansta bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %40’ı, mülakat notunun %10’u alınır.

ç) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavı uygulanmaz, başvuran adaylar lisans genel not ortalaması sıralamasına göre kontenjanlar dâhilinde programlara yerleştirilir.

d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci kabulünde genel başarı puanı 100 üzerinden en az 60 puan alanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ise 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.

e) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, bilim sınavı puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

f) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir.

g) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim sınavı notu, yabancı dil sınav puanı ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.

ğ) Lisansüstü bilim sınavı sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. Sınav jürisi, itirazı iki iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğrencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildirilir.

 

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 12 – 

(1) Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. 8 inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Devlet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.

(3) Türkçe öğretim yapan bir üniversiteden mezun olan adaylar için Türkçe yeterlik belgesi koşulu aranmaz.