Genel Kabul Şartları

LİSANS PROGRAMLARI

Türk Öğrenciler için

Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans ve lisans programlarına öğrenci yerleştirme işlemi, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yerleştirme Sınavı ile yapılmaktadır. İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olup, YGS'den 500 puan üzerinden 140 puan alan adaylar Lisans Yerleştirme Sınavına katılabilmektedirler. Lisans Yerleştirme Sınavı Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Sosyal Bilimler, Edebiyat-Coğrafya testinden oluşmaktadır. Öğrenciler sadece alanları ile ilgili sınavlara katılmakta, LYS'den 500 puan üzerinden 180 puan alan adaylar ilgili puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmektedirler. Adaylar lisans programlarına, YGS ve LYS'den aldıkları puan ile ortaöğretim (Türk Eğitim Sistemi'nde lise) başarı puanları esas alınarak ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir.

Üniversitemizde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Antrenörlük İÖ, Rekreasyon, Rekreasyon İÖ) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Bu programlara başvurmak isteyen öğrencilerin YGS puanlarından en az biri 140 ve üzeri olmalıdır.

Yerleştirme işlemi gerçekleşen öğrencilerin, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen ve ilgili Üniversitelerce duyurulan kayıt tarihlerinde, kesin kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için

Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği esaslar doğrultusunda Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Esasları Yönergesini hazırlamıştır. Buna göre;

Genel Şartlar

MADDE 5- (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuru genel şartları şunlardır:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1)Yabancı Uyruklu olanların,

2) (Değişiklik 29/05/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Senato Kararı) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) (Değişiklik 29/05/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Senato Kararı) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) (Değişiklik 03/06/2015 tarih ve 08/06 sayılı Senato Kararı) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) (Değişiklik 29/05/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Senato Kararı) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğretimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

6) (Mülga: 21/08/2013 tarih ve 2013/16 sayılı Senato Kararı) başvuruları kabul edilecektir.

b) Adaylardan;

1) (Değişiklik 29/05/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Senato Kararı) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’ de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

2) (Değişiklik 29/05/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Senato Kararı) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) (Değişiklik 03/06/2015 tarih ve 08/06 sayılı Senato Kararı) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) (Değişiklik 29/05/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Senato Kararı) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) (Değişiklik 29/05/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Senato Kararı) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’ de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmeyecektir.

c) (Değişiklik 24/06/2010 tarih ve 2010/11 sayılı Senato Kararı) Bu yönerge hükümlerine tabi olan öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Ön Lisans programlarına, Lise veya Meslek Lisesi diplomasına ek olarak, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavında alınan puan ve öğrencinin yaptığı tercihe ve ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılır. Mesleki eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrenciler, mezun oldukları alanda olmaları koşuluyla sınavsız olarak ilgili ön lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilirler.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Başvuru koşulları

MADDE 14 – (1) (Değişiklik 30/11/2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde en fazla iki programa şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda, istenilen belgelerin örneği ile Enstitüye başvurabilir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgelerin asılları veya onaylı örnekleri istenir. Adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans diplomasına sahip olmak.

2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’na onaylatmış olmak (yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz).

3) En az 2.29/4 veya 60.10/100 lisans genel not ortalamasına sahip olmak.

4) (Değişiklik 01/08/2015 tarih ve 29432 sayılı Resmi Gazete) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten, başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması gerekir. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerde ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

5) Varsa YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olmak.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans diplomasına sahip olmak.

2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, YÖK’e onaylatmış olmak (yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz).

3) Tezsiz yüksek lisansta lisans not ortalaması, ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.

c) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) (Değişiklik 30/11/2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış olmak, hazırlık sınıfları hariç en az on dönem süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

2) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur

.

3) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak ilgili üniversite senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı ilgili senato tarafından belirlenir.

4) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran tıp fakültesi mezunlarında, lisans diplomasına ve en az 55 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana sahip olmak gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında lisans derecesine sahip olmak ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında en az 75 standart puana sahip olmak gerekir. Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

ç) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurtdışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğini, YÖK’e onaylatmış olmak, lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranlar için 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

3) ALES’in sözel kısmından en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

4) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları ve lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçeyle Enstitüye başvurur. Dilekçede, girmek istedikleri sanatta yeterlik programı belirtilir, adayların başvuru kayıt işlemleri müdürlükçe yürütülür.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Lisansüstü programlara, ÖSYM tarafından yapılan ALES standart puanı ya da ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.

b) Adayların yazılı sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve en az üç kişiden oluşan jürilerce yapılır. Yazılı sınav jürisinde, adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı da yer alır.

c) (Değişiklik 30/11/2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, yazılı sınav puanının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve yazılı sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerde tezli ve tezsiz yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 50’nin altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.

ç) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, yazılı sınav puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

d) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. Ancak güzel sanatlar fakültesi ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

e) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav notu, KPDS, ÜDS veya YDS ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.

f) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalara ilişkin esaslar, YÖK tarafından belirlenir.

g) ALES standart puanı 55’ten az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans programını Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir dönemden fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora eğitimine başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları,

ç) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin, hazırlık programındaki tüm dersleri, 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin ise, hazırlık programındaki tüm dersleri, bu Yönetmeliğin yüksek lisans programına ilişkin hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

(5) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki esaslar dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde ilgili Enstitüye gönderilir.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır; başarısız olanlar programdaki dersleri başarıncaya kadar almaya devam ederler. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, aynı anda lisansüstü dersleri alınmamış olduğu takdirde, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin açılacağı dönemin başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belgelerin aslı veya onaylı örneklerini ekledikleri bir dilekçe ile Enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için veya kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve Üniversite veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen belgeleri vermek zorundadır.

(4) Lisansüstü eğitimdeki özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerin en fazla 2 tanesini lisansüstü eğitimine saydırabilirler. Özel öğrencilikte geçirilen süre, normal öğrencilik statüsü kazanılan Lisansüstü Programının süresine dahil edilmez.

(5) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri eğitim ücreti, iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili Enstitünün mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 80 veya 4.00 üzerinden en az 3.00, doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 85 veya 4.00 üzerinden en az 3.50 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, başka yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin kabul edilmesi için yukarıdaki koşulların yanı sıra bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki başvuru koşullarını da taşımaları gerekir.

(2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen dönem öğretiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce, Enstitüye başvurur. Müdür, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Kredi eşdeğerliği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Tez aşamasında olan yüksek lisans öğrencileri anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile yeniden tez konusu belirlenmek koşulu ile doktora öğrencileri ise anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile yeniden doktora yeterlik sınavına girmek koşulu ile yatay geçiş hakkından yararlanabilirler.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki başvuru koşullarını sağlamaları gerekir. Puanları yeterli olan adaylar lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgelerle Enstitüye başvurur. Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilen değerlendirme jürisi tarafından bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilir. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından verilen ve başarı düzeyini gösteren seviye tespit belgesine sahip olanlarla, TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kursunu başardıklarını belgeleyenler lisansüstü programlara başvurabilir. Bu adaylar mülakata veya yazılı sınava alınır. Adayların başarı puanları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre hesaplanır.

(2) Devlet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 20 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan öğrenci değişimi programları çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki dönem süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikle belirlenen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 21 – (1) (Değişiklik 30/11/2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki giriş sınavlarında başarılı olan ve adları ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak müdürlükçe yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan öğrenci adaylarının, kendilerinden istenen bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı örneklerini ilanda belirtilen süre içinde Enstitüye teslim ederek sadece bir programa kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Üniversite isterse yedek aday listesi de belirleyebilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının, sıra ile Enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) (Değişiklik 30/11/2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını anabilim dalı başkanlığına teslim etmeleri, anabilim dalı başkanlığınca da en geç 15 gün içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Ders kaydı yaptırılmayan dönem, öğretim süresine dâhildir.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetleri, üniversite tarafından karşılanmaz ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez.