Önceki Öğrenmenin Tanınması

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Birimlere, Üniversite içinden ve diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulü, kayıtlarının hangi döneme yapılacağı ve intibak programları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu konuya ilişkin esaslar, kurulun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Önceki öğrenimin tanınması, Türk eğitim sisteminin temel düzenlemelerinden biridir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler orta öğretim kurumlarından almış oldukları diploma ile kayıt yaptırmaktadır.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversitemizde yapılan muafiyet ve yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde, İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından ve bazı zorunlu derslerden muaf olabilmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki Lisans programlarına yerleştirilebilirler. Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında;  Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlar arası yatay geçiş, üniversitenin eşdeğer düzeydeki programlarına ise kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Yine aynı esaslar doğrultusunda, öğrencilerin gerekli koşulları sağlamaları halinde Çift Anadal ve Yandal Programlarına kayıt hakkı bulunmaktadır.

Öğrenim Hareketliliğinde Tanınma

Değişim programlarına katılan ya da kurumlar arası protokol ile yurtdışında öğrenim gören tüm öğrencilerin not ve kredilerine üniversitemiz tarafından istisnasız tanınırlık verilir. Üniversitemizin yurtdışına gidecek öğrencilerinden bölüm koordinatörü ve uluslararası ilişkiler koordinatörü tarafından önceden onaylanmış bir öğrenim anlaşması talep edilir. Durumlarını netleştirmek ve öğrenciyi gitmeden önce aydınlatmak amacıyla Fakülte Yönetim Kurulları her iki üniversitenin de ders listesi bulunan öğrenci öğrenim anlaşmasını onaylar.

Öğrenciler döndükten sonra, aldıkları dersler öğrenim gördüğü kurumun gönderdiği not dönüşüm tablosuna göre karşı kurumun adı ve öğrencilerin notlarıyla beraber sistemimizin ilgili dönemine transfer edilir.