Kayıt İşlemleri

Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrenciler, her öğretim yılı başında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen öğrenci katkı payı tutarını ödemesi halinde, kesin kayıt için istenen belgeler ile birlikte ilgili birimin kayıt bürosuna başvurarak kayıt yaptırırlar.

Türk Öğrencilerin Kayıtları İçin Gerekli Belgeler

a) sonuç belgesinin internet çıktısı.

b) diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı.

c) Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

d) 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

e) adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

f) Katkı Payı Miktarının ödendiğine dair banka dekontu

g) Ön – Kayıt Formu

ğ) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya Üniversite onaylı suretleri

h) Erkek Adaylar için; Askerlik Durumu Beyan Formu

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları İçin Gerekli Belgeler

Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir.

a) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu ya da TÖMER’in A veya B dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı,

b) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,

c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi aslı,

d) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,

e) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,

f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

g) Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu,

ğ) İkametgâh tezkeresini teslim edeceğine dair tutanak,

h) Öğrenim Vizesi,

ı) 4 adet vesikalık fotoğraf